Odnowione prezbiterium

ks. Bogdan Hahn
ks. Bogdan Hahn 17.09.2017, 00:35