Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej

Pamiętajmy!


W niedzielę 27 września zbiórka do puszek na uchodźców i emigrantów.

2020-09-01 Admin

ZADANIA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Bóg powołał rodzinę do zrodzenia i wychowania młodego pokolenia. Jak konsekwentnie realizuje Stwórca swoje postanowienie w tym względzie, świadczyć może fakt, że nawet swego Jednorodzonego Syna (posyłając Go na świat) oddał pod opiekę rodziny. W rodzinie nazaretańskiej bowiem, pod opieką Maryi i Józefa, wzrastał i wychowywał się Jezus, zanim dokonał dzieła Odkupienia. Stąd też rodzina ta - posiadająca w swym gronie Syna Bożego - uznana została za wzór wszystkich rodzin chrześcijańskich. Dał temu wyraz Kościół, ustanawiając specjalną uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu.

Jezu, uczyń nasze rodziny na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu

W Ewangelii dostrzegamy wielką troskę Maryi i Józefa o powierzonego Ich opiece Jezusa. W oparciu o jej zastanowimy się nad tym, jakie motywy winny skłaniać rodziców do troski o należyte wychowanie dzieci.

1. Wychowuję swe dzieci na chwałę Bożą
Jest to pierwszorzędny cel wychowania chrześcijańskiego. Bowiem - według nauki objawionej - Pan Bóg na to stworzył człowieka, aby Go znał, czcił, kochał, służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne. Przez pełną realizację tych właśnie celów, odbiera Bóg należną Mu chwałę. Dał temu wyraz Syn Boży, gdy mówił: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5,16). Kiedy zaś apostołowie nie chcieli dopuścić dzieci do Niego, powiedział im z wyrzutem: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże" (Mk 10,14). Również rodzice chrześcijańscy mają obowiązek prowadzić swe dzieci do Boga. Czynią to wówczas, gdy swoim słowem pomagają im Boga poznać, zaś swoim przykładem uczą Go czcić, kochać i wiernie Mu służyć.

2. Wychowuję swe dzieci dla dobra Kościoła
Przez sakrament Chrztu świętego dzieci wprowadzone zostały - podobnie jak każdy z nas - do Kościoła Chrystusowego. Na tym jednak obowiązki rodzicielskie się nie kończą. Ojciec i matka winni bowiem tak wychowywać powierzone ich opiece dzieci, by stały się one pełnowartościowymi członkami tej nadprzyrodzonej społeczności. Dokonają tego przez ugruntowanie świadomości religijnej swych dzieci za pośrednictwem katechezy rodzinnej, uczestnictwa w katechizacji parafialnej oraz przez czytanie przez nie literatury i prasy religijnej; przez zachęcanie ich własnym przykładem do kierowania się w sprawach moralności wskazówkami Kościoła.

3. Wychowuję swe dzieci dla pożytku ziemskiej Ojczyzny
Już Chrystus miłował swoją ojczyznę. Dał temu dowód, starając się sprowadzić jej dzieci z błędnej drogi oraz płacząc na widok grożących jej nieszczęść. Zatem i chrześcijanie winni miłować swoją doczesną Ojczyznę i wedle swoich sił i umiejętności pracować dla jej pożytku. O przyszłości tej naszej wspólnej matki stanowiły i stanowią zawsze dzieci i młodzież. Bo też „taka będzie Rzeczpospolita, jakie będzie jej młodzieży chowanie".
Przed rodzicami chrześcijańskimi stoją zatem wielkie i odpowiedzialne zadania. Jednak na tej drodze nie brak jest również trudności i przeszkód. Jeżeli więc chcemy zadania te wykonać, starajmy się w rodzinach naszych pielęgnować cnoty, do których zachęca św. Paweł, gdy pisze: „Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem (...). Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni" (Kol 3, 12- 15).

 

Źródło tekstu: http://www.polskokatolicki.pl/RODZINA/2014_01/zadania_rodzicow_chrzesc.htm

Niedziele i święta:
8:00, 11:00
Dni powszednie:
18:00 (7.30)
Dzisiaj:
3
Wszystkie wizyty:
178608